Høj kvalitet i 29 lægeklinikker med omtrent 350.000 konsultationer årligt

Siden januar 2015 har vi drevet lægeklinikker i Danmark. Vi driver udbudsklinikker i de dele af Danmark, hvor PLO ikke kan besætte ydernumre og dermed ikke kan sikre lægedækning.  Disse klinikker har derfor været i udbud, hvorefter vi har vundet dem på pris og kvalitet. Vi driver også partnerskabsklinikker i samarbejde med speciallæger i almen medicin.

Vi er naturligvis meget glade for og stolte af, at vi er med til at sikre lægedækningen i Danmark. Alle danske patienter bør have ret til adgang til almen praksis og dette er vi med til at sikre.

Såfremt det ønskes at afdække kvaliteten af de behandlinger, vi udfører, eksisterer der heldigvis objektive tal fra nedenstående neutrale instanser.

 

Nordic Medicares kvalitet evalueret af Styrelsen for Patientsikkerhed

 

Siden vi etablerede vores første lægeklinik, og frem til dags dato, har Styrelsen for Patientsikkerhed foretaget store planlagte kontrolbesøg på Nordic Medicares lægeklinikker. Styrelsen for Patientsikkerhed har indtil nu udelukkende rost vores indsats. Vi hilser i øvrigt altid Styrelsens besøg velkommen, fordi det efter vores opfattelse er patientens garanti for, at alle aktører konsekvent yder højeste kvalitet.

Ved disse risikobaserede tilsyn af Styrelsen for Patientsikkerhed finder du flere PLO-klinikker med prædikatet ”Større problemer af betydning for patientsikkerheden”. Alle Nordic Medicares lægeklinikker har ved Styrelsen for Patientsikkerheds planlagte kontrolbesøg altid fået prædikatet; ”Få forhold af mindre betydning for patientsikkerheden”.

 

Faglig kvalitet på individniveau evalueret af Styrelsen for Patientsikkerhed

 

Ved en gennemgang af Styrelsen for Patientsikkerheds autorisationsregister kan det konstateres, at flere speciallæger i almen medicin er under tilsyn af Styrelsen for Patientsikkerhed. Her ses det, at 3 speciallæger i almen medicin har skærpet tilsyn, 14 har fået et fagligt påbud, 7 har en virksomhedsindskrænkning, 12 har en indskrænkning i ordinationsretten, 29 står nu uden gyldig autorisation, 11 har en suspenderet autorisation og 1 har fået forbud mod at arbejde (Januar 2021).

Ingen af disse speciallæger i almen medicin er ansat i Nordic Medicare.

Hos Nordic Medicare har vi udviklet NM-Alert, hvilket er et automatiseret IT-system, der sikrer patientsikkerheden både før og efter en rekruttering har fundet sted. Med NM-Alert kontrolleres autorisationsforholdene dagligt på enhver kandidat, på tværs af                                                                                                                          de nordiske lande, hvilket foregår fuld automatiseret.

 

Nordic Medicares kvalitet bedømt af Patienterstatningen

Patienterstatningen har for årene 2015-2020 opgjort data for henholdsvis Nordic Medicares udbuds- og partnerskabsklinikker samt samtlige PLO-klinikker. For at gøre tallene sammenlignelige, vises tallene nedenfor alene ud fra det samlede antal patienter tilknyttet henholdsvis Nordic Medicares udbuds- og partnerskabsklinikker, samt det samlede antal patienter tilknyttet PLO-klinikker (dvs. alle indbyggere i Danmark fratrukket de danskere, der gennem den pågældende periode har været tilknyttet en partnerskabs-, udbuds- eller regionsklinik).

Afsluttede anerkendte sager: Der er de seneste 6 år (2015-2020) samlet blevet udbetalt 307.146.697 DKK i patienterstatninger til danskere fejlbehandlet i en PLO-klinik. Tilsvarende er der samlet udbetalt 284.016 DKK til patienterne tilknyttet Nordic Medicares udbuds- og partnerskabsklinikker.

Regner vi på ovenstående tal, holdt op mod antal tilknyttede patienter, er der i gennemsnit pr. år, pr. 10.000 patienter, udbetalt henholdsvis 89.833 DKK til patienter tilknyttet PLO-klinikker og 9.053 DKK til patienter tilknyttet Nordic Medicares udbuds- og partnerskabsklinikker. Erstatningsbeløbet tilkendt patienter i PLO-klinikker er således 9,92 gange højere end hos Nordic Medicare.

Uafsluttede anerkendte sager: Der foreligger ingen uafsluttede sager for årene 2015-2018. Af de anerkendte sager, hvor patienterne har fået medhold i deres faglige klager, men hvor erstatningsopgørelsen ikke er endeligt afsluttet, kan det konstateres, at erstatningsbeløbet pr. patient indtil videre er 46% højere i en PLO-klinik sammenlignet med Nordic Medicares udbuds- og partnerskabsklinikker for årene 2019-2020.

Sammenfatning: Ovenstående tal skal naturligvis tages med de forbehold, at Nordic Medicare blot har været i markedet for almen praksis i 6 år, og at der derfor er nogle statistiske usikkerheder. Eksempelvis a) anmeldes sagerne med op til 2 års forsinkelse, b) der kan være langvarig sagsbehandlingstid og c) i de uafsluttede sager kendes den samlede erstatningssum forsat ikke. Der er ligeledes ikke korrigeret for demografi. Eftersom førnævnte forbehold er gældende for både PLO-klinikker og Nordic Medicares udbuds- og partnerskabsklinikker, mener vi ikke, at de vil forskyde resultaterne af kvalitetsopgørelsen nævneværdigt.

Vi er overbeviste om, at disse trends vil manifestere sig signifikant over tid. Såfremt vores antagelse er korrekt, vil samfundet potentielt spare over 46 millioner DKK årligt, hvis erstatningsniveauet i PLO-klinikker blev reduceret til tilsvarende niveau, som hidtil er registreret i Nordic Medicares udbuds- og partnerskabsklinikker.

 

Nordic Medicares kvalitet evalueret ud fra Den Danske Kvalitetsmodel (DDKM)

De fleste af Nordic Medicares lægeklinikker blev akkrediteret af Instituttet for Kvalitet og Akkreditering i sundhedsvæsenet (IKAS) i år 2017-2018 og opfyldte alle 62 målepunkter. Dette betyder i praksis at disse klinikker lever op til det nationale niveau for kvalitet på de områder, der er omfattet af Den Danske Kvalitetsmodel.

Den Danske Kvalitetsmodel er sidenhen blevet udfaset.

 

Nordic Medicares indsats for nedbringelse af afhængighedsskabende medicin

Da Region Sjælland og Nordic Medicare indgik aftale om drift af flere udbudsklinikker på Lolland-Falster, var det en politisk ambition at få sænket ordinationen af stærkt vanedannende medicin. Før Nordic Medicare overtog og fusionerede de fire lægeklinikker i Nakskov, var de meget store mængder af vanedannende medicin mange gange ordineret på et yderst tvivlsomt grundlag og i direkte modstrid med Vejledning om afhængighedsskabende medicin fra Styrelsen for Patientsikkerhed.

I lyset af ovenstående ambition fik Nordic Medicare tilpasset retningslinjerne for ordination af afhængighedsskabende medicin, og tallene fra Lægemiddelenheden Region Sjælland viste, at lægeklinikken i Nakskov efter tilpasningen lå mellem 61 og 82 pct. under regionsgennemsnittet – og mellem 45 og 78 pct. under landsgennemsnittet – når det kom til ordination af forskellige typer stærkt vanedannende medicin, der er afhængighedsskabende. Resultatet er sundere og mere tilfredse patienter, viser tallene. Det reducerede medicinforbrug forbedrede samtidigt regionens økonomi med ca. 1,5 millioner DKK i medicintilskud årligt alene i Nakskov.

 

 

Offentliggjort onsdag den 3. februar 2021