Nordic Medicare klager til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen over Praktiserende Lægers Organisation (PLO)

Nordic Medicare har torsdag d. 27. maj 2021 valgt at klage til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen over Praktiserende Lægers Organisation (PLO). Nordic Medicare mener, at der er klare tegn på, at PLO overtræder konkurrenceloven, og Nordic Medicare opfordrer Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen til at undersøge sagen grundigt.

Nordic Medicare trådte ind på markedet for læger i almen praksis i 2015, for at bidrage til lægedækningen i Danmarks lægedækningstruede områder og dermed sikre, at ingen patienter stod uden praktiserende læge. Hermed var Nordic Medicare med til at skabe fornyelse på markedet og sikre lægedækningen særligt i disse områder. Nordic Medicare har for nylig – i 2020 – lanceret en partnerskabskonstruktion, der friholder familielægerne fra administrative opgaver, således at de i stedet kan prioritere deres tid på patienterne.

Nordic Medicare har imidlertid særligt det seneste halve år oplevet, at PLO tilsyneladende har fulgt en strategi om at forsøge at fortrænge Nordic Medicare fra markedet. Som led i denne strategi har PLO tilsyneladende forsøgt aktivt at påføre Nordic Medicare omdømmemæssig skade i offentligheden (herunder hos patienter) og blandt offentlige beslutningstagere, ligesom PLO tilsyneladende har forsøgt at påvirke PLO-medlemmerne med henblik på ikke at indgå i samarbejder med Nordic Medicare. PLO har endvidere tilsyneladende forsøgt at påvirke Nordic Medicares muligheder for at rekruttere læger og andet sundhedsfagligt personale, ligesom PLO – til potentiel skade for patienterne – har forhindret Nordic Medicare i at deltage i kvalitetsunderstøttende arbejde.

En brancheorganisation som PLO, hvis medlemmer aktuelt har ca. 97% af markedet, kan ikke retmæssigt forsøge at lægge hindringer i vejen for små udbydere som Nordic Medicare og på den måde forsøge at begrænse konkurrencen. Det ligger udover, hvad brancheorganisationer lovligt kan foretage sig. Det forhold handler Nordic Medicare nu på ved at klage til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen over PLO, med særligt henblik på at sikre Nordic Medicares adgang til markedet til gavn for patienterne og samfundsøkonomien.

Vi føler os nødsaget til at reagere, da vi det seneste halve år har oplevet en voldsom eskalering i den negative kampagne, som PLO har igangsat. Deres formand har offentligt manet til kamp mod os, skabt bekymring blandt vores tilknyttede patienter, anvendt nedsættende retorik om Nordic Medicare, vores fastansatte familielæger og vores partnerskabslæger, samt miskrediteret vores virksomhed til forskellige interessenter og beslutningstagere på et helt fejlagtigt grundlag. Herunder ikke mindst til medlemmer af Folketinget, Danske Regioner og Sundhedsministeriet. Vi synes, det er nødvendigt at få sat rammer for, hvad en brancheorganisation som PLO kan tillade sig og ikke tillade sig med hensyn til at eliminere spirende, konkurrerende virksomheder fra markedet. Derfor har vi bedt Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen om at vurdere PLOs adfærd”, siger Christian Riewerts, adm. direktør i Nordic Medicare.

Nordic Medicare har stor tillid til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens evne til både at indsamle og vurdere materiale, der kan belyse denne sag grundigt. Nordic Medicare håber derfor, at Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen vil træde ind i sagen og undersøge denne til bunds; uanset at Styrelsen, i henhold til Konkurrenceloven, selv prioriterer deres ressourcer.

 

For evt. henvendelser vedrørende ovenstående: presse@nordicmedicare.eu

 

Venlig hilsen

Nordic Medicare

 

Baggrund om markedet for læger i almen praksis

  • I 2013 ændrede Folketinget Sundhedslovens §227, og brød dermed de facto markedsmonopolet indenfor almen praksis. Denne politiske beslutning skyldtes, at PLOs klassiske konstruktion, hvor en PLO-læge ejer og driver egen almen lægepraksis, ikke kunne sikre fast landsdækkende lægedækning, hvilket i sidste ende er en politisk forpligtigelse overfor befolkningen. Politikerne forbedrede derfor §227 og muliggjorde hermed etablering af regions- og udbudsklinikker, der friholdt familielægerne fra at være selvstændig erhvervsdrivende.
  • Med ovenstående lovændring fik regionerne mulighed for at udbyde et ydernummer med tilknyttede patienter i form af et offentligt udbud. Sådanne udbud skal foregå på åbne, objektive og ikke-diskriminerende vilkår og tilrettelægges på en sådan måde, at eventuelle bud kan sammenlignes med, hvad en offentligt drevet enhed vil koste, jf. sundhedslovens § 227, stk. 4.
  • Med ovenstående lovændring af §227, stk. 2., fik speciallæger i almen medicin mulighed for at eje seks ydernumre. Denne ændring i Sundhedsloven forsøger PLO aktuelt at få afskaffet.
  • I april 2021 svarede Sundhedsministeriet i et svar til Sundhedsudvalget at ovenstående lovændring fra 2013, vurderes at bidrage positivt til lægedækningen i Danmark, hvilket samtidigt også er Danske Regioners vurdering.