Partnerskabsklinikken – et vigtigt bidrag til almen praksis

Partnerskabsklinikken – et vigtigt bidrag til almen praksis

Markedet indenfor almen praksis

I 2013 ændrede man, fra politisk side Sundhedslovens §227, og brød dermed interesseorganisationen Praktiserende Lægers Organisations (PLO) markedsmonopol indenfor almen praksis. Denne politiske beslutning skyldtes, at PLOs klassiske konstruktion, hvor en PLO-læge ejer og driver egen almen praksis, ikke kunne sikre fast landsdækkende lægedækning, hvilket i sidste ende er en politisk forpligtigelse.

Politikerne forbedrede derfor §227 og muliggjorde hermed etablering af regions- og udbudsklinikker, som friholdt familielægerne fra at være selvstændig erhvervsdrivende.

Udfordringen ved disse to nye modeller er, ifølge PLOs egne tal fra 2019, at udgiften pr. patient er 57 procent højere i regionsklinikker og 12 procent højere i udbudsklinikker end i lægeklinikker, der drives under PLOs overenskomst, hvilket er gældende for PLO- og partnerskabsklinikken. Herudover er regions- og udbudsklinikkerne udfordret af korte kontraktperioder på typisk 12-48 måneder ad gangen, indtil klinikken og dens tilhørende patienter skal i udbud igen. Disse politiske rammevilkår gør selvsagt, at patienten og familielægen kan have svært ved at opbygge en langvarig relation. Uanset hvilken model der anvendes, er det vigtigste at patienten udgør det primære fokus, hvilket Danske Patienter, der repræsenterer i alt 102 patient- og pårørendeforeninger med samlet 900.000 medlemmer fordelt på 21 medlemsorganisationer, og Region Sjælland så korrekt fremhæver:

De folkevalgte politikere bør i højere grad tage ansvaret for, at almen praksis udvikler sig i takt med patienter og pårørendes behov og ønsker.

De strukturelle og lovgivningsmæssige rammer bør i højere grad ligestilles de forskellige former for almen praksis, således at der kan ske et samarbejde til gavn for patienterne. Der bør fokuseres på patientens tarv og ikke på hvem der løser opgaven.

 

Partnerskabsklinikken

I 2018 viste flere regioners evalueringsopsamlinger på området, at PLOs eksisterende system fortsat var utilstrækkeligt, og Regionerne påpegede samtidigt et behov for yderligere nytænkning. Partnerskabsklinikken blev et resultat af denne nytænkning ved, i sin enkelthed, at friholde lægen fra at være selvstændig erhvervsdrivende. Ved at friholde familielægen fra at være selvstændig erhvervsdrivende, kan der nu være fuldt fokus på patienten. Dette partnerskab stiller et attraktivt alternativ for både 1) familielægen, som kun ønsker fokus på lægegerningen, 2) patienten, som ønsker fast familielæge og 3) politikeren, som ønsker permanent lægedækning landet over. Partnerskabsklinikken opstod derfor som et forbedret alternativ til den oprindelige nødetablering, i form af regions- og udbudsklinikker, da man netop med denne partnerskabsmodel sikrer mulighed for både sund drift og garanteret mangeårig kontinuitet til patienten.

PLO har siden ultimo 2020 forsøgt at skabe skræmmekampagner mod partnerskabsklinikken, herunder mytedannelse i pressen, eftersom PLO ser den som en permanent konkurrent og dermed en barrierer for reetablering af PLOs tidligere monopol indenfor almen praksis. Vi har svaret på PLOs syv mest anvendte myter mod partnerskabsklinikken her.

 

Familielægens behov har ændret sig

Hos Nordic Medicare oplever vi stigende efterspørgsel, blandt PLO-læger, som ønsker at indgå i et samarbejde om en partnerskabsklinik. Dette er meget bekræftende for vores arbejde og visioner, da vi hermed kan se, at markedsbehovet er reelt.

Familielægens ændrede behov dokumenteres i en spørgeundersøgelse fra 2018, foretaget af Yngre Læger. Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd (VIVE), som er en uafhængig statslig institution, har analyseret på undersøgelsen fra Yngre Læger. Hertil pointerer projektchef Sidsel Vinge (VIVE):

Hvis man mener, at klinikejerskab bør være den eneste organisatoriske og økonomiske ramme omkring at yde almen lægehjælp i primærsektoren, så vil man udelukkende fokusere på, hvad der skal til, for at tvivlene og nej-sigerne skifter mening og vil eje en praksis. Men hvis man er mere optaget af at sikre almen lægehjælp af høj kvalitet til alle danskere, så skal man fokusere på, hvad der skal til for at en stor del af de 38 procent ender med at yde almen lægehjælp i primærsektoren – under en eller anden form: Det kan være attraktive og varige ansættelser – også på seniorniveau – i almen praksis, i klinikker eller i kombinationsstilling mellem primær og sekundærsektor.

Partnerskabsklinikken udgør således et vigtigt bidrag til almen praksis og til den i forvejen eksisterende konstellation, som PLO tilbyder. Partnerskabsklinikken og PLO-klinikken kan fremadrettet, i samspil, sikre kontinuerlig lægedækning til patienten.

Analysen fra VIVE viser med tydelighed, at vi kun kan tilgodese alle speciallæger i almen medicin, gennem diversitet og dermed to konstellationer – 1) en PLO-klinik, hvor speciallægen både er selvstændig erhvervsdrivende og familielæge samt 2) en partnerskabsklinik, hvor speciallægen udelukkende har fokus på lægegerningen og derfor alene fungerer som familielæge.

Det er vigtigt, at vi støtter de læger, som ikke ønsker at benytte sig af PLOs model og stiller dem et alternativ, som kan fastholde dem i almen praksis. I dag har vi desværre et stort ressourcespild eftersom ca. 800 speciallæger i almen medicin, har valgt ansættelse uden for almen praksis. Tre ud af fire kommende speciallæger i almen medicin udtrykker stor bekymring ved den arbejdsbelastning, der forelægger ved at være selvstændig erhvervsdrivende, i en PLO-klinik. Hele 38 procent af de kommende speciallæger i almen medicin er tvivlere og nej-sigere i forhold til at være selvstændig erhvervsdrivende. Partnerskabsklinikken griber netop de speciallæger, som ikke ønsker at være selvstændig erhvervsdrivende, men fortsat gerne vil være familielæge. Eksistensen af dette segment af speciallæger i almen medicin bekræftes ligeledes af PLOs bestilte rapport, Almen praktiserende lægers psykiske arbejdsmiljø og jobtilfredshed (2016). I rapporten står der netop at:

Andelen af moderat udbrændte alment praktiserende læger er steget fra 24% i 2004 til 26% i 2012 og til 38% i 2016. Andelen af alment praktiserende læger, som også lever op til kriterierne for alvorlig grad af udbrændthed, var 3% i 2004 og omtrent fordoblet til 5% i 2012 og igen næsten fordoblet til 11% i 2016. Det er især en stigning fra 18% til 31% i andelen af praktiserende læger, som scorer højt på underskalaen ”emotionel udmattelse”.

I samme rapport fremgår det tydeligt (s.27), at de faktorer som belaster den praktiserende læge mest, er 1) omfanget af udefrakommende administrative opgaver samt 2) omfanget af opgaver relateret til praksisdrift. I et arbejdsmarked, hvor flere og flere speciallæger ikke ønsker at være selvstændigt erhvervsdrivende, med deraf følgende større risiko for udbrændthed, som ejer af en PLO-klinik, er partnerskabsklinikken en meget vigtig medspiller, for både familielægen og patienten. Partnerskabsklinikken friholder netop familielægen fra administrative opgaver og opgaver relateret til praksisdrift således, at familielægen alene kan fokusere på patienten.

Fordelene ved partnerskabsklinikken er mange – og fokus bør udelukkende være på patienten og dennes sundhed samt familielægens arbejdsforhold fremfor på genetablering af PLOs historiske monopol. Lad os slå fast, at partnerskabsklinikken oprindeligt blev skabt ud fra lægernes ønsker og patienternes behov.

 

Partnerskabsklinikkens fordele for patienten 

 1. Permanente lægeklinikker: Flere regioner i Danmark har kæmpet med lægedækningstruede områder. Der har endda været perioder med decideret lægeløse patienter. Dette har udbudsklinikkerne særligt afhjulpet, men disse er hæmmet af, at patienterne kommer løbende i udbud, hvilket truer kontinuiteten mellem patienten og familielægen. Partnerskabsklinikken er en permanent konstellation, som har sikret lægedækningen i Danmark. Det permanente grundlag skaber mulighed for høj grad af kontinuitet i relationen mellem patienten og den faste familielæge. Hvis vi i fremtiden skal skabe succesfulde lægeklinikker i yderområderne af Danmark, skal vi skabe arbejdsro hos personalet, og patienterne skal føle sig trygge og vide, at vi er der for dem permanent.
 2. Faste familielæger: En fast familielæge giver tryghed for alle patienter. Den kontinuerlige relation er særlig vigtig for de danskere, som lider af en kronisk sygdom. Partnerskabsklinikken benytter fastansatte familielæger, således at det kroniske sygeforløb følges og behandles mest hensigtsmæssigt for patienten.
 3. Høj faglig kvalitet: I partnerskabsklinikken er der udelukkende fastansatte speciallæger i almen medicin, samt sundhedsfagligt personale, som understøtter det gode patientforløb ud fra bedst mulig kompetencesammensætning. Nordic Medicare drevet lægeklinikker bidrager dokumenteret med høj kvalitet i behandlingen, hvilket er helt centralt for patienten. For Danske Patienter er kvaliteten i behandlingen, udført af familielægen i lægeklinikken, det afgørende:

  For patienter og pårørende er lægens organisatoriske tilhørsforhold ikke af afgørende betydning. Det, der betyder noget for brugerne, er at den samlede praksissektor udvikler sig i en retning, som giver dem værdi og kvalitet i behandlingen.

 4. Moderne behandlingsfaciliteterPartnerskabsklinikkens permanente grundlag, muliggør langsigtede investeringer i moderne behandlingsfaciliteter, til gavn for patienten. Investeringer i eksempelvis sundhedshuse kan give øget tværfaglighed, der kan mindske kompleksiteten for særligt de ca. 1,2 millioner danskere der lever med to eller flere kroniske sygdomme. Et eksempel på dette, ses i Christiansfeld, hvor patienterne netop kan glæde sig over den fremtidige etablering af et nyt sundhedshus. Et sundhedshus som udelukkende kan realiseres på baggrund af partnerskabsklinikkens eksistens i Christiansfeld.

 

Partnerskabsklinikkens fordele for familielægen

 1. Permanente arbejdspladser: Med Nordic Medicares store erfaring indenfor rekruttering til udbudsklinikker, kan vi konstatere, at det aldrig før har været lettere at rekruttere familielæger til Danmarks yderområder. Grunden hertil skal især findes i partnerskabsklinikkens permanente grundlag. I partnerskabsklinikken får speciallægen en fast arbejdsplads og patienten en fast familielæge, som ikke kommer i løbende udbud med få års intervaller. Muligheden for at oparbejde en mangeårig relation til patienten, og dermed bevare den vigtige og tidligere efterspurgte kontinuitet, er derfor langt større i partnerskabsklinikken end i en udbudsklinik.
 2. Fuldt fokus på lægegerningen: Partnerskabsklinikken bidrager med en ny arbejdsramme for den store minoritet af speciallæger, som ikke ønsker at være selvstændig erhvervsdrivende. Partnerskabsklinikken friholder netop familielægen fra administrative opgaver og opgaver relateret til praksisdrift således, at familielægen alene kan fokusere på patienten. Det er vigtigt, at vi støtter de speciallæger i almen medicin, som ikke ønsker at benytte sig af PLOs model, og stiller dem et alternativt, som kan fastholde dem i almen praksis. Opdelingen af arbejdsopgaver i partnerskabet gør tilsvarende, at den fastansatte speciallæge kan få en arbejdsuge med et timetal som, i de fleste tilfælde, stemmer bedre overens med privatliv set i relation til nutidige samfundsmæssige tendenser.
 3. Sundt arbejdsmiljø: PLOs analyser viser, som anført ovenfor, at udbrændthed blandt speciallæger i almen medicin, i PLOs model, er stærkt stigende (2004-2016). En analyse fra Yngre Læger, 2018, viser, at de yngre almen medicineres største bekymringer, forbundet med køb af ved egen praksis, er 1) stor arbejdsbelastning (74%) og 2) udbrændthed (53%). Partnerskabsklinikken bidrager til et sundt arbejdsmiljø ved at tilbyde en ansættelse, svarende til nutidige behov og tendenser indenfor work-life-balance.
 4. Ingen økonomisk risiko: Nogle speciallæger i almen medicin ønsker ikke at påtage sig den økonomiske risiko ved at være selvstændig erhvervsdrivende. Den økonomiske risiko undgås netop ved, at være fastansat familielæge fremfor selvstændig erhvervsdrivende.

Vi er rigtig glade for at være i Christiansfeld. Vi har fået skabt en rigtig god arbejdsplads og håber at kunne blive her i mange år.

Vi har organiseret os, så andre varetager administrationen, hvilket giver os tid til at passe arbejdet med patienter, som jo er det, vi er allerbedst til og som skaber den bedste arbejdsglæde.

Partnerskabsklinikkens fordele for samfundet

 1. Forsyningsforpligtelse: Det er en politisk forpligtelse at sikre lægedækning til alle danskere. Partnerskabsklinikken sikrer lægedækning i områder, hvor lægedækningen var utilstrækkelig under PLOs markedsmonopol.
 2. Fastholdelse af ressourcer: Når samfundet uddanner speciallæger indenfor et specifikt fagområde, er det mest ideelt at ressourcen fastholdes indenfor det pågældende fagområde. I dag har samfundet desværre et ressourcespild indenfor almen praksis, eftersom ca. 800 speciallæger i almen medicin, har valgt ansættelse udenfor deres specialeområde. Det er et tab for samfundet når disse speciallæger ikke kan finde sig til rette indenfor den ramme, som PLOs klassiske konstruktion stiller. Partnerskabsklinikken griber netop de speciallæger, som ikke ønsker at være selvstændig erhvervsdrivende. Hermed bidrager partnerskabsklinikken til, at fastholde familielægen indenfor almen praksis og mindsker ressourcetabet for samfundet.
 3. Økonomi: Ifølge PLOs egne tal fra 2019, er udgiften pr. patient 57 procent højere i regionsklinikker og 12 procent højere i udbudsklinikker end i lægeklinikker, der drives under PLOs overenskomst, hvilket er gældende for PLO- og partnerskabsklinikken.
 4. Sundt konkurrencemiljø: Partnerskabsklinikken er med til at sikre sund konkurrence i markedet for almen lægepraksis. Senest i 2018 betegnede Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, at markedet for almen praksis ikke er et velfungerende marked, idet der foreligger love som begrænser konkurrencen. Det er altid positivt, at flere aktører har mulighed for at byde ind og præge markedet, da dette sikrer en naturlig og dynamisk udvikling. Ved at politikerne fastholder den lovmæssige mulighed for permanente konkurrenceaktører, som partnerskabsklinikken, har én monopolindehaver forhåbentlig sværere ved, at tage patienter og ansatte familielæger som gidsler i forhandlingsøjemed af overenskomster, lovændringer med mere.

 

Offentliggjort tirsdag d. 23. februar 2021

 

LÆS MERE OM PARTNERSKABSKLINIKKEN HER