Partnerskabsklinikker – 7 myter skabt af PLO

 

Kære journalist eller politiker

Velkommen til denne side, der er skabt for at modgå usande myter om Nordic Medicare og vores partnerskabsklinikker.

Du er sandsynligvis havnet her, fordi du er blevet kontaktet af en fra Praktiserende Lægers Organisations (PLO) ledelse, PLOs presseafdeling, en finansieret enhed af PLO eller en samarbejdspartner til PLO – og på baggrund af deres udleverede data, presseskriv, e-mail mv. nu stiller dig kritisk over for vores tilstedeværelse indenfor almen praksis. Du er bestemt ikke den første, der bliver udsat for denne velkendte strategi fra PLO. Oprindeligt skabte PLO 12 myter om vores udbudsklinikker. Aktuelt er turen nu kommet til 7 mytedannelser vedrørende partnerskabsklinikken, funderet i en lang række antagelser og påstande uden belæg eller dokumentation.

Myter som disse er uhensigtsmæssige, da partnerskabsklinikken er et vigtigt bidrag til almen praksis og til den i forvejen eksisterende konstellation, som PLO tilbyder. Både partnerskabsklinikken og PLO-klinikken sikrer i samspil kontinuerlig lægedækning til patienten og hjælper også politikerne til at sikre lige sundhed for alle i Danmark.

Ifølge Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd (VIVE), som er en uafhængig statslig ekspertenhed, kan vi kun tilgodese alle speciallæger i almen medicin gennem diversitet og dermed to konstellationer. Hos Nordic Medicare er vi enige i VIVEs pointer. Vi er tilhængere af fri konkurrence, og mener derfor, at det bedste for både patienter og læger, indenfor almen praksis, skal findes i samspillet mellem flere forskellige klinik- og arbejdsformer. Således bør der både være plads til 1) en PLO-model, hvor lægen er selvstændig erhvervsdrivende og familielæge samt 2) en partnerskabsklinik, hvor speciallægen udelukkende har fokus på lægegerningen og alene fungerer som familielæge. Fokus skal udelukkende være på patienten og dennes sundhed samt familielægens arbejdsforhold fremfor på genetablering af PLOs historiske monopol.

 

PLOs ønske om at bevare deres monopol inden for almen praksis

PLOs motiv er at underminere alle former for mulig konkurrence således, at PLO igen kan genskabe et monopol inden for almen praksis i Danmark. Lykkes dette kan PLO igen uforstyrret pleje deres mission, som er at varetage PLO-lægernes økonomiske interesser. Måden PLO sikrer dette på er gennem en klar lobbyismestrategi, som blandt andre beskrives udførligt af PLOs mangeårige adm. direktør, Jonatan Schloss.

Du er ansat til at varetage dine medlemmernes interesser. For mig handler det om de praktiserende lægers økonomiske og faglige interesser. Som lobbyist vil man hurtigt opdage, at landets ledende embedsmænd, politikere og journalister ikke nødvendigvis er optaget af det samme formål. De vil typisk være optaget af samfundsproblemer. F.eks. hvordan får vi pengene til at slå til i sundhedsvæsenet?

Du bliver nødt til at være i stand til at formidle dine budskaber på en måde, så de lyder som noget andet end “send flere penge“.

Du må ikke forvente, at hverken politikere og embedsmænd besidder stor faglig indsigt på dit område. Det er din fordel.

Jonatan Schloss optegner en klar drejebog for, hvordan PLO, via lobbyistiske greb, kan influere på politiske tiltag til egen fordel. Han rådgiver blandt andet i medieanvendelse som kommunikativ platform og hvilke data, der egner sig bedst til at overbevise beslutningstagere. Alt dette med udgangspunkt i, at politikere og embedsmænd, i følge Jonatan Schloss, ofte ikke har nok indsigt eller faglig kompetence i almen praksis til, at kunne stille sig kritisk i væsentlig grad. En klar fordel, som bør udnyttes når det gælder om at få PLOs holdning trumfet igennem ved beslutningsprocesser. På nuværende tidspunkt ses effekterne af PLOs lobbyismestrategi, overfor sundhedsordførerne, i pressen og på sociale medier, hvor PLO i høj grad miskrediterer partnerskabsklinikken, der er en permanent konkurrent til PLOs monopol. PLO skaber negative myter om partnerskabsklinikken med det formål, at det politiske system skal lovgive mod denne form for konkurrence.

PLOs myter har således ét bestemt formål; at påvirke din holdning til fordel for reetablering af PLOs markedsmonopol indenfor almen praksis. Et monopol som politikerne fratog dem ved lov i 2013, da PLOs model var utilstrækkelig i forhold til at sikre lige sundhed for alle. For at politikerne kunne sikre deres forsyningspligt, og dermed sikre alle borgere adgang til almen praksis, skabtes regions-­ og udbudsklinikker som en nødvendig løsning.

 

Partnerskabsklinikken

I 2018 viste flere regioners evalueringsopsamlinger på området, at PLOs eksisterende system fortsat var utilstrækkeligt, og Regionerne påpegede samtidigt et behov for yderligere nytænkning. Partnerskabsklinikken blev resultatet af denne nytænkning, ved i sin enkelthed at friholde lægen fra at være selvstændigt erhvervsdrivende, men derimod familielæge med fuldt fokus på patienten. Dette partnerskab stiller et attraktivt alternativ for både 1) familielægen, som kun ønsker fokus på lægegerningen og bedst muligt arbejdsmiljø, 2) patienten, som ønsker fast familielæge og høj kvalitet i behandlingen og 3) politikeren, der ønsker permanent lægedækning i hele landet.

Ønsker du at læse mere om partnerskabsklinikken og dens centrale fordele og vigtige bidrag til almen praksis, kan du klikke her.

 

Partnerskabsklinikken er en trussel mod PLOs markedsmonopol

PLOs oprindelige kritik, omhandlende udbuds- og regionsklinikkerne, gik særligt på den 1) manglende lægekontinuitet gennem flere år og på, 2) at de er økonomisk omkostningstunge. PLOs egne tal fra 2019 viste at udgiften pr. patient er 57 procent højere i regionsklinikker og 12 procent højere i udbudsklinikker end i de lægeklinikker, der drives efter overenskomsten med PLO (PLO- og partnerskabsklinikker).

Partnerskabsklinikken opstod derfor som et forbedret alternativ, der specifikt løste de to ovenstående udfordringer, ved at sikre 1) permanent lægedækning og 2) et omkostningsniveau svarende til PLOs egne lægeklinikker.

Ser vi bort fra patienten, familielægens nye behov og samfundsøkonomien, og anskuer partnerskabsklinikken i et konkurrencemæssigt perspektiv, lader partnerskabsklinikken til at skabe ekstra udfordringer i PLOs bestyrelse. Både daværende PLO-formand, Christian Freitag, og nuværende PLO-formand, Jørgen Skadborg, pointerer at permanent konkurrence er problematisk:

Vi har rigeligt at se til i den ulige konkurrence med både regions- og udbudsklinikker – vi behøver ikke yderligere.

Det er det permanente, vi er mest bekymrede for. Dét er truslen.

PLOs kritik omkring partnerskabsklinikkens permanente eksistensberettigelse kan derfor vække undren, med PLOs forhenværende argumentation mod udbuds- og regionsklinikkerne in mente. Kritikken afstedkommes formentligt af, at PLO anser partnerskabsklinikken som den største trussel mod deres forretningsmodel og ønsket om genetablering af et markedsmonopol, netop fordi partnerskabsklinikken er permanent. Her er det blot rigtig vigtigt, at vi bevarer fokus på patienten, fremfor egne interesser, som Danske Patienter, der repræsenterer i alt 102 patient- og pårørendeforeninger med samlet 900.000 medlemmer fordelt på 21 medlemsorganisationer, og Region Sjælland fremhæver:

De folkevalgte politikere bør i højere grad tage ansvaret for, at almen praksis udvikler sig i takt med patienter og pårørendes behov og ønsker.

De strukturelle og lovgivningsmæssige rammer bør i højere grad ligestilles de forskellige former for almen praksis, således at der kan ske et samarbejde til gavn for patienterne. Der bør fokuseres på patientens tarv og ikke på hvem der løser opgaven.

Med patienten i fokus er PLOs argumentation mod partnerskabsklinikken påfaldende eftersom patienterne, i alle områder af Danmark, har behov for permanente lægeklinikker, hvilket partnerskabsklinikken netop sikrer.

Et potentielt problem ved mytedannelse er, at de kan påvirke holdninger hos både den brede befolkning og beslutningstagerne på et uoplyst grundlag. Hos Nordic Medicare hilser vi alle holdninger indenfor sundhed velkomne. Det er dog helt afgørende, at alle beslutninger vedrørende så vigtigt et emne, som lige sundhed for alle danskere, træffes på et veldokumenteret og sagligt grundlag.

 

Myte 1: Partnerskabsklinikken – en stråmandsklinik 

Myte 2: Partnerskabsklinikken – uden fast familielæge og dermed dårlig kontinuitet

Myte 3: Partnerskabsklinikken – anvender primært vikarlæger og midlertidige ansatte i modsætning til PLO-klinikken

Myte 4: Partnerskabsklinikken – over 130.000 danskere står uden egen eller rigtig læge

Myte 5: Partnerskabsklinikken – sænker kvaliteten i sundhedsvæsnet

Myte 6: Partnerskabsklinikken – gavner kun bankkontoen hos enkelte firmaer og læger

Myte 7: Partnerskabsklinikken – et uvæsen, som skal bekæmpes ved lov

Læs et kortfattet resumé af de 7 PLO-skabte myter her.